Distributionsgruppen Møde d. 31. marts

Tilbage til Distributionsgruppen
Hvornår:
d. 31. marts i forlængelse med Koordineringsmøde (se dagsorden)
Hvor:
Folkets Hus (1. sal), Stengade 50
Kommer:
Morten (IB) Sofie(V); Charles (NV), Line (YN), Liv (Amager), Marianne (NV), Carsten (Sevilla)
Kirsten(Ø) Lone (ny afdeling på vej Sydhavnen), niels-simon, Jonas (Amager)
Afbud:

Snacks:

Mødeleder:

Referent til mødet samt sætter næste møde på wikien:


Dagsorden:

FASTE PUNKTER

1. Nyt fra lokalafdelingerne

Repræsentanterne fra de respektive afdelinger kan give en kort melding om hvad der rører sig hos dem. For større punkter, der kræver diskussion eller lignende henvises til at oprette et seperat punkt på dagsordenen.
Gruppe/Afdeling
Nyheder
Amager
  • Udviklingsgruppen på Amager er kommet rigtigt langt med deres arbejde med at udvikle en version af Time Banking, som kan bruges som en slags lokalvaluta. De arbejder med titlen KBHTF - Københavns Time Fællesskab. I kan læse mere på SAMBA eller i deres referater på wiki'en
  • Vi holder medlemsmøde d. 2. april
Christiania

Frederiksberg
  • Vi har indført teamstruktur og intromøder hvilket fungerer godt.
Islands Brygge

Nordvest
  • Vi planlægger synings-arrangement af nye (frugt-)genbrugsstofposer lavet af stofrester fra "det posebærende folks" gemmer. Bidrag modtages gerne.
Nørrebro

Vanløse
Vi elsker vores nye lokale. Thats all I know.
Vesterbro
  • Vi arbejder på at indføre enten teamstruktur eller laugstruktur. Der blir holdt medlemsmøde d. 26. marts hvor vi skal vedtage en af delene.
  • Der planlægges en beskæringstur til Fejø for at beskære Vesterbros æbletræer i april.
  • Vil forsøge at hverve flere til truckerteamet
Ydre Nørrebro

Østerbro
Medlemsmøde 26.3. gik godt.
2 nye chauffører, 2 nye koordinatorer, nyt Vanløse-team har klaret første vagt godt


Opstartsgrupper
I Sydhavnen er vi over 65 der ønsker at starte en afdeling op, vi har holdt et meget velbesøgt møde i Januar. Der er nedsat en lokalegruppe som har fået et fint sted på Karens Minde, vi kan være i et fritliggende bindingsværkshus der bruges af Børnenes Dyremark. Vi har en økonomigruppe og en pr og hvervningsgruppe der har fået penge til materialer fra Lokaludvalget. Vi er flere som er aktive på vesterbro, og kan bruge erfaringerne i den nye afdeling. Vores næste medlemsmøde er d. 9 april, og vi forventer at kunne bestille varer i maj.
Valby/VigerslevNYE PUNKTER

Her kan tilføjes aktuelle punkter, der gælder alle lokalafdelinger, vedrører diskussionspunkter, forespørgsler om gode råd eller hjælp fra en lokalafdelinger og/eller fastlagte temaer.


Nr.
Navn og beskrivelse
(hvad går punktet ud på?)
Person
(hvem har skrevet punktet på?)
Type
(er punktet et
- informationspunkt
- diskussionspunkt
- idéudviklingspunkt
- beslutningspunkt)
Tid
(hvor lang tid forventer du, at punktet tager)
2.
Stofposerne samlet på lageret
Kan vi ha alle stofposerne stående på centrallageret? Lige pt. står halvdelen hos Nørrebro i kælderen.
Sofie S - Vesterbro/stofposegruppen

5 min
3.
Det er vigtigt at vi i distributionsgruppen har føling med hvordan de forskellige afdelinger har det. Da der ikke er en kollektivgruppe er det os der må sørge for at de forskellige afdelinger kan køre rundt.
Sofie S

10
4.
Kunne man, i lighed med punkt 2, have en samlet beholdning af små brune papirsposer på lageret? Så kunne afdelingerne "købe" dem af lageret, i stedet for hver især at bestille når de manglede.
Jonathan/FRB
diskussion
5 min
5.
er tanken bag håndværkergruppen og jobbørs: fællesvagter og/eller lokalevagterr? Hvad ønskes fremover?
Marianne, NV
diskussion og beslutning
10 min
6.
Har vi kræfter til at tage fat på emballagesagen, dvs gå i dialog med avlere og leverandører om at få mere bæredygtig emballage?
Carsten
diskussion / nedsætte arbejdsgruppe
20 min
7.
Styr på emballage ift de enkelte avlere
Carsten
hænger sammen med pkt 6


8.
Kan vi få 3-4 personer på alle modtagevagter?
Kirsten
diskussion + beslutn.
10 min. håber jeg
9.
Som det er nu modtager vi melet pakket særskilt til hver afdeling, da det er for stor en opgave for lagervagterne. Kunne det være en mulighed at haveen melpakkevagt tirsdag eftermiddag i Vanløse, så Brinkholm ikke længere behøver at pakke melet særskilt til afdelingerne? Vi burde dermed kunne få det billigere.
Alexander
Diskussion
5 min
10.
Løssalgsgruppen har tænkt sig at indføre asparges som fast løssalgsvare isæsonen og tænker at afdelingerneskal kunne indrapporterehvor mange de vil have fra uge til uge.
Alexander
Info
5 min
11.
Referat


0. Vi starter med en navnerunde:
Nicole (Vanløse), Line (YN), Janus (YN), Morten (IB), Sofie (Vesterbro), Jonas (Amager), Liv (Amager), Carsten (Vanløse), Charles (NV), Marianne (NV), Alexander (Vesterbro), Jonathan (Frb.), Jakob (Sydhavn under opstart), Niels-Simon (Østerbro), Kirsten (Østerbro)

Carsten informerer kort om distributionsgruppens funktion og arbejde: Gruppen er samlet blandt dem som står for ansvaret fra grønsagerne kommer til Vanløse til de er i hænderne på medlemmer (logistik, chauffør, butiksgrupper m.m).
Vi har ikke haft andet end information/opstart på sidste møde.
Vi har møde hver måned (hver anden gang er sammen med de andre centrale arbejdsgrupper i koordineringsmøder).
Vi kan bruge hinanden til sparring om afdelingernes aktiviteter og hvordan det står til.

1: Hver lokalafdeling gennemgår aktiviterne i deres afdeling.

Amager: Ud over de nedskrevne punkter har afdelingen fået gruppen BySpirer som arranger så- og plantearrangementer.
Der har været en del kaos omkring lokaler, som der nu er ved at være ro på. Et af kravene fra udlejer har været at inddrage og aktiverer lokalmiljøet noget mere, hvorfor der er blevet etableret en lokalegruppe, der skal sikre at vi lever op til rengøringskrav og holder aktiviteter for lokalmiljøet
Amager søger hjælp til hvordan man bedst får engageret lokalmiljøet - sættes på evt.

Christiania: Ingen repræsentanter er tilstede og ingen har fornemmelse af hvordan det står til.
Siden sidste møde har CA i hvert fald en enkelt gang været nede på 10 poser - det er ikke nok.
Janus vil lave et forsøg på håndsrækning/spørge ind til hvordan det går i afdelingen.

Frb:
Har indført team-struktur og det fungerer godt.
Har talt om at lave et børne-team, hvor forældre kan tage deres børn med, mens nogle står for børnepasning

Islands Brygge:
Har samme udfordringer som Amager med krav/ønske om aktiviteter med lokaleudlejer/lokalmiljø og efterløser hjælp, til hvordan man kan løse opgaven.
Har lidt problemer med at finde et passende indkøbsniveau af løssalgsvarer, der ofte bliver for hurtigt udsolgt

NV:
Forsøger at lave frugtposer af genbrugsstof

Nørrebro: Ingen tilstede

Vanløse:
Lokalerne er blevet istandsæt med lille køkken og toilet - de er meget glade for lokalerne
Er gået over til team-struktur og har indført faste intromøder
Har søgt Vanløse Lokaludvalg om støtte til husleje mod det klausul at lave aktiviteter i lokalområdet

Vesterbro:
Medlemsmøde i onsdags - vil herefter indføre vagtstruktur i en laugstruktur, hvor folk er organiseret i grupper om den enkelte vagttype, som grupperne supplerer hinanden i at besætte fra gang til gang.
"Betaler" af på lån af lokalerne på skolen ved at lave mad til lærernes møder/julefrokost/sommerfest (kommentar til Livs efterlysning af betaling for lejemål i form af aktiviteter)
Holder beskæringstur næste weekend til Fejø æbleplantage

Ydre Nørrebro:
Lige gået over til team-struktur (2 onsdage indtil videre)
Intromøder (obligatoriske)

Østerbro:
Medlemsmøde for to-tre uger siden med besøg af Mar fra Svanholm og Strukturgruppen.
Generelt går det godt

Sydhavn:
Under opstart og har holdt møde for 30-35 interesserede i lokalmiljøet.
har været meget bevidste om at informere om hvilke krav der er til opstart og til vagter der skal tages.
Har fået lov at få lokaler i nærheden af Karensminde (gratis) - ligger godt og har alt hvad der er brug for. Godt lokalmiljø
Har sat som krav at der skal være mindst 60 interesserede og intro/indskrivningsmøde onsdag d. 9. april.
Charles kommer med et godt råd til at holde levering af tørvarer og æg adskilt fra butikken, da der kan være nogle fødevaremæssige problemer i forbindelse med at der bliver holdt dyr i samme områder som lokalerne.
Planen herfra er at sikre at de centrale repræsentanter er fundet, holde opstartsmøde med repræsentanter fra distributionsgruppen og herefter tage i mod de første bestillingen. Planen er at dette skal sættes i værk efter påske.
Carsten påpeger at det kan blive et problem med chauffører, men det afhænger af om bilen til Vesterbro også kan komme der forbi.
Marikka fra Indkøb og Jonas (kasserer) kunne muligvis være interesseret i at komme med til opstartsmødet.
Mangler at blive oprettet i medlemssystemet og i banken.
Gode råd:
Få lavet team-struktur
Lav smagsprøver
Hold intromøder (invitation til at kigge på Vanløse) - det er vigtigt med en god forventningsafstemning - vi er fælles om tingene og er ikke en Aarstiderne kasse
Vigtigt med en stærk butiksgruppe på mindst 3-5 personer. Det er en arbejdskrævende gruppe, hvis man er for få til at holde det hele kørende.
Skaf stofposerne
Husk at råbe om hjælp før det er for sent
Se Amagerafdelingens vagtbeskrivelser eksempelvis for butiksgruppen og de andre lokale arbejdsgrupper (giver et indblik i hvilke arbejdsopgaver der er i det administrative arbejde i afdelingen)
Kig under kollektivgruppens tidligere ansøgninger fra nyopstartede grupper.

Opfordring til alle fra Charles!
- Skaf folk til trucker-teamet!

2: Stofposerne på lageret - kan vi samle alle poser på lageret?
Lige nu er de spredt på lageret og nogle af lokalafldelinger. Carsten undersøger om der er plads på fælleslageret
Er det distributionsgruppens ansvar at tage sig af disse i stedet for stofposegruppen - ja!

3: Hvad er distributionsgruppens ansvar for at holde øje med de forskellige afdelinger
Skal vi overføre håndsrækningsarbejdet til distributionsgruppen? På den ene side kan det være noget som ligger under vores arbejdsopgaver, hvorfor der skal etableres en undergruppe. På den anden side kunne det med den nye struktur passe bedre ind at det var den ye bestyrelse der tager sig af dette.
Der stilles forslag om at lave en "månedsrapport" (hver anden måned i forbindelse med koordineringsmøder). Denne rapport kunne indeholde oplysninger om afdelingernes aktiviteter så som: repræsentanters deltagelse fra de forskellige afdelinger i de centrale arbejdsgruppers møder, afdelingernes økonomi, afdelingernes løssalg, afdelingernes posesalg, afdelingernes ind- og udmeldinger. Dette er et fælles ansvar at kunne udfylde på tværs af arbejdsgrupperne, hvorfor vi tager det op under koordinering.

4:
Der stilles et ønske om fælles indkøb af papirposer, som kan bestilles fra fælleslageret sammen med poserne, så hver enkelt afdeling ikke skal købe dem ind selv.
Dette er en mulighed, så fremt der er plads, og samtidig kræver det involvering af økonomi og indkøb, hvis det skal kunne regnskabsføres og bestilles via indkøbsbestillingen.
Jonathan undersøger hvor poserne kan findes billigst (Christiania, Metro andre steder?)

5:
Der stilles spørgsmåltegn ved hvorvidt man kan bruge håndværkergruppen og/eller jobbørsen til afdelingernes egne aktiviteter.
Carsten som sidder i jobbørsgruppen forklarer at jobbørsen primært at været tænkt til at skaffe folk til fælles aktiviteter.
Opfordring om at snakke med Sofie Bjerring om jobbørs

6 + 7:
Carsten starter diskussionen om hvordan vi sikrer et bedre overblik over hvordan vi ikke benytter emballage, der ikke skal brændes - vi vil helst bruge genbrug og miljømæssigt forsvarlig emballage. Konkret kan svampekasserne ikke genbruges.
Carstens opfordring er at der bliver etableret en arbejdsgruppe, der kan arbejde med denne problemstilling i fællesskab med de involverede avlere. Umiddelbart er der ikke kræfter i distributionsgruppen til at lave en sådan arbejdsgruppe (Marianne er alene om at ville det indtil videre), hvorfor vi lader punktet ligge indtil videre.
Der stilles et alternativt forslag til at sparre med de andre af landets fødevarerfællesskaber på økologisk landsårsmøde på Samsø d. 4.-6.. - Charles tager sig af dette.

Ud over problematikken med miljømæssige forsvarlige kasser/emballage er der et problem i tilbageleveringen af genbrugsemballage.
Som det er nu er der ikke overblik over hvor kasserne kommer fra og derfor kommer hen, samtidig med at de forskellige avlere giver forskellige priser på kasser.
Der stilles forslag til om vi kan indkøbe ensartede kasser, som er KBHFF's egne, som alle vores avlere kan bruge. Det er vigtigt at lave dette i samarbejde med avlerne. Det kunne oplagt være de grønne DIFCO-kasser
Jonas Glass har snakket med flere af avlerne og mange er interesseret i at der bruges de samme kasser i hele kbhff. Han mangler dog at snakke med nogle af de mindre avlere om dette. Carsten har startet et udkast til en opfordring om brug af ensartede kasser, som kan sendes til indkøbsgruppen. Jonas fortsætter arbejdet at snakke med avlerne for at sikre at Carstens udkast om forslaget kan godkendes af avlerne.

Alternativt:
Vi kan komme i kontakt med kassevask-systemet og selv vaske kasserne (findes vist i Grønttorvet)
Der stilles forslag til at nogle af midlerne til fællesbutiksgruppens forundersøgelse kan bruges til dette spørgsmål (da det handler om distribution)

8:
Der er problemer med at have nok modtagevagter i mange af afdelingerne - chaufførerne oplever ofte at de er nødt til at hjælpe modtagevagterne fordi de er for få eller varerne er for tunge.
Det er problematisk og der opfordres til at alle får dækket vagterne med mere end én mand
Carsten siger ca. 1 modtagevagt pr. 15-20 poser
Samtidig opfordres til at alle tydeliggør i deres vagtplaner, hvem der er telefonansvarlig modtagevagt.
Jonathan stiller foreslag om at der er en ansvarlig fra fælleslagerteamet, der inden deres onsdagsvagt samler en liste med alle afdelingernes modtagevagters telefonnumre, så chaufførerne kan have dem med sig fra starten og ikke skal lede efter det.

9:
Streges

10:
Der er blevet etableret en løssalgsgruppe i indkøbsgrupperne som varertager
Der bliver stillet forslag om indkøb om asparges til løssalg - det bliver modtaget blandet.
Asparges er dyre og derfor risikable for økonomisk tab i hver lokalafdeling.
Der stilles forslag om at asparges skal være et tilvalg på lige fod med frugtposen. Det medfører et forslag om at få ændret frugtposen til en mere generel tilvalgspose, som kan indeholde sæsonvarer. Føres til punkt på koordineringsmødet.

evt. 1
Fællesbutiksgruppen stiller på koordineringsmødet et forslag for en handleplan for butikken, hvor der skal etableres en styregruppe gerne med repræsentanter fra forskellige centrale arbejdsgrupper. Janus bliver valgt som repræsentant fra distributionsgruppen.

Evt.2
Liv efterlyste i starten af mødet hjælp/input/inspiration til hvordan man engagerer sit lokalmiljø og inviterer dem ind i kbhff - punktet tages som tema på næste møde.

Evt. 3
Der stilles spørgsmålstegn ved vores aftale med Let's Go - koster penge pr. chauffør hver måned at have dem skrevet op og om det koster penge?
Vi er fritaget for månedsabbonnement, som er 100 kr. pr. chauffør, hvorfor vi kun betaler for oprettelse af chauffører og timerne vi bruger bilen.
Janus vurderer at det drejer sig om ca. 300 kr. (Hurra, hvor billigt)

Evt. 4
Alexander opfordrer til at alle afdelinger/butiksgrupper har repræsentanter i Løssalgsgruppen på SAMBA
Stiller spørgsmål til om der kunne være interesse i at sælge økologisk øl og cider fra Kølster bryggeri - spørgsmålet skal sendes videre til lokalafdelingerne.
Måske der er mulighed for at få en KBHFF-øl produceret?

Evt. 5
Carsten siger at KBHFF har 5 års fødselsdag til august - det skal fejres!

NÆSTE MØDE:
Mandag d. 28. april kl. 17 i Vanløses fælleslager/Kastaniealle
Alle tager en ret med

Punkter til næste møde:
- Tema om hvordan man aktiverer/inviterer lokalmiljøet omkring ens afdeling + laver aktiviteter for ens medlemmer.

Punkter til fælles koordinering:
- Månedsrapport (Liv)
- Fælles indkøb af papirposer (indkøbs- og økonomi) (Jonathan)
- Forslag til frugtposen kunne erstattes med en sæson/tilvalgspose, hvor der i foråret kunne være asparges, i frugtsæsonen frugt osv. (Alexander)
- Sydhavn (Jakob)
- Fødselsdag (Carsten)
Alle punkter blev modtaget fint på koordineringsmødet. Opbakning til papirposeideen. Jonas (kasserer) og Marikka (indkøb) deltager ved Sydhavns opstartsmøde. Der skal udarbejdes et konkret forslag til et skema, der kan bruges til at udfylde "månedsrapporten" (Liv tager sig af dette med supplement fra Carsten). Programmøren siger god for at it-systemet kan klare vores forslag om at lade frugtposen være en tilvalgspose, som kan indeholde asparges fx. Der er kommet et forslag om at fejre fødselsdagen ved at holde tour de chambre mellem kbhff's afdelinger - alle arbejdsgrupper er velkomne til at udvikle videre på en mulig måde at fejre fødselsdagen på.

Punkter fra de andre arbejdsgrupper til distribution - føres til næste møde:
Fra Indkøb:
- Fælleslageret: Der skal være mindst fire mand til pakketjansen og altid mindst én med erfaring
- Husk at udfylde tilbagemeldingsskemaet (føres til månedsrapporten)
- Opfordring til at lave en erfaringsindsamling af hvad man gør med overskydende løssalgsgrønt og posegrønt i de enkelte afdelinger.

Fra Programmørgruppen:
- Hvordan får vi implementeret team-strukturer ensartet i online medlemssystemet?

Fra arrangementsgruppen:
Der er erfaringsudvekslingsworkshop på Svanholm d. 7.-9. juni.