Distributionsmøde 24. november 2014

Tilbage til Distributionsgruppen
Hvornår:
d. 24. november kl. 17.30-19
Hvor:
Rytterstuen ved Karensminde
Wagnersvej 19, 2450 SV
, Sydhavnen. Find Rytterstuen, rødt bindingsværk, bag den to etagers hestestald
Kommer:
Sofie (Vbro), Marianne (NV), Jonas (Amager), Lene (N) - kommer lidt efter kl. 18, Lone (sydhavn), Charles (NV), Kirsten(Ø) Annegrete (Ø) Morten (IB), Line (YN), Jonathan (Frb.)
Afbud:
Liv (Amager)
Snacks:
Alle medbringer en ret til fællesspisning
Mødeleder:
Sofie
Referent til mødet samt sætter næste møde på wikien:
Jonas

Dagsorden:

FASTE PUNKTER

1. Nyt fra lokalafdelingerne (5 min.)

Repræsentanterne fra de respektive afdelinger kan give en kort melding om hvad der rører sig hos dem. For større punkter, der kræver diskussion eller lignende henvises til at oprette et seperat punkt på dagsordenen.
Gruppe/Afdeling
Nyheder
Amager
Vi har holdt medlemsmøde om vores lokalesituation. Der var et dejligt stort fremmøde og god stemning. Vi bliver fortsat i Birgits garage frem til jul. I mellemtiden arbejder butiksgruppen og en gruppe frivillige, der meldte sig på medlemsmødet, videre med vores kontakt til Købnerkirken, som der på medlemsmødet var mest stemning for. Samtidig er vi blevet medlem af Foreningshuset på Sundholmsvej 8, hvor vi kan bruge lokaler til intro- og medlemsmøder, men også har mulighed for at kunne være fast om onsdagen på et tidspunkt, hvis ikke det kommer til at fungere med Købnerkirken.
Desværre har afdelingens medlemstal lidt under den lidt kaotiske lokalesituation, så vi har reduceret vores åbningstid fra 16-19 til 16-18. Samtidig vil vi genoptage intromøder, som vi har haft lukket ned for, siden vi flyttede fra Urbanplanen.
Vi har desuden deltaget i Frivillig dag Amager og haft besøg af Miljø Punkt Amager.
Christiania
MarianneNV (punktet sat her er. Med formålet at få Christinia med igen) er håndsrækningen også at assistere med at få 'det posebærende folk' til at bruge de 3 timer konstruktivt.

- Håndsrækningen har stået på i et halvt år. CA køber omtrent 15-20 poser om ugen. Der er kun én person at kontakte; Hanne. Liv overtog kontakten til CA fra Janus. Hvad har Liv opnået i forhold til håndsrækningen? Hvad sker der hos Christiania? Hvad har de brug for? Hvad kan vi hjælpe med?

- Lone hører Liv, hvad hun ved. Der skal være handlet fra CA's side inden næste distributionsmøde.
Frederiksberg

Islands Brygge
Vi var nødt til at aflyse vores butiksgruppemøde pga. manglende tilmelding, men går ellers ok. Vi har hjulpet med at hugge brænde til spejderne, som er en del af vores aftale for at låne lokaler.
Nordvest
Vi har nu været oppe over 50 poser i flere måneder, det er godt, men også lidt hårdt ;)

- Nordvest har svært ved at besætte Fælleslagervagt
Nørrebro
Vi har god energi omkring butiksgruppen efter en stille periode. Arbejder med at skabe sammenhæng i vores meget store afdeling (vi har
i gns fået 6,2 nye medlemmer pr onsdag i 2014!). Et positivt problem som vi forsøger at håndtere i den ånd. Vi gør flg:
- Fællesmail vedrørende stort og småt fra afdelingen
- Nu obligatorisk at deltage i intromøder som en del af indmeldelsen. Holdes en gang om måneden.
- Teamlinks får mere aktiv rolle ift. at følge op på om folk mødet op til vagter. Målet er, at der følges op på alle ubegrundede udeblivelser
Vanløse
Manglende fremmøde!
Vesterbro
- Igen stigning i poseantal efter et par uger med underligt få poser.
- Vores Fejøæbler har været et hit. Vi har puttet dem i frugtposerne de sidste par gange og solgt i løssalg. Vi får snart den most der er blevet presset af 2. sorteringsæblerne.
- Forhåbentlig har vi en ny rep. fra Vesterbro Hanna med i aften.
- Infolauget har som forsøg genindført infovagterne i butikken hver uge så folk løbende melder sig ind, men stadig skal komme til infomøde en gang om måneden. Forsøget løber frem til jul. Der var for meget pres på indmeldeingen med op mod 20 pers. på et møde.
- Vi holder udvidet butiksgruppemøde hver 2. måned hvor alle tovholdere for laugene (lidt det samme som teamlinks) inviteres så vi får lidt erfaringsudvekslingen på tværs.
Ydre Nørrebro
- Vi har haft et godt butikmøde, hvor en del hængepartier blev fordelt og fundet løsninger på. Vi skulle have hentet emballage i onsdags, men kunne ikke få besat vagten. Det endte med, at emballagen blev sendt med Birkemosegård-chaufføren. Vi fik efterfølgende en mail om, at det skulle være sådan året ud. Uheldigt med flere forskellige meldinger, men vi ser fremad mod løsning i det nye år.
Østerbro
Vi skal desværre forhandle husleje for vores rare sted meget snart. Vi har boet gratis i godt 4 år

- Har oprettet et team til returemballage. Det har været svært at få folk til at tage vagter om formiddagen. Fire har meldt sig. Godt råd.
Sydhavn
- har afholdt et godt medlemsmøde med ca25 deltagere, god dialog om afdelingensstatus, ønske om flere medlemsmøder så næste møde bliver til februar. Vi havde fint besøg fra svanholm som oplyste om avlernes vilkår og deres forhold til Fødevarerselskaberne.

- Lavede suppe af alle grøntsagerne. Fællesspisning er populært.

- afdelingen har besluttet at alle medlemmer skal deltage i en udvidet introduktion som afholdes en gang om måneden, for at lægge grunden til størst muligt engagement og ejerskab til KBHFF

- Sydhavn vil holde flere medlemsmøder, da medlemmerne på medlemsmødet efterspurgte det.
- At have avlerbesøg på medlemsmøderne er vældig populært.
- Overrasket over at avler fra Svanholm fortæller, at 50 % af prisen går til pakning af varer. 'Hvorfor er det dyrt?' kan evt. være et emne til et KBHFF debatmøde.

2. Opsamling på opgaver fra sidst (5 min.)

Opgave
Ansvarlig
Status
Laminér ark til fælleslageret
Carsten & Jonathan
Jonathan løser det på onsdag.
Kontakt Janus fra hygiejnegruppen vedrørende risikoanalysen
Morten
intet hørt - punktet følges op på næste gang.
Kontakt Jesper fra Birkemosegård angående erfaring med transportmand
Carsten
intet hørt - punktet følges op på næste gang.
Lav Facebookgruppe til distributionsgruppen
Fredrik
Tjek
Køb en kuffertvægt til fælleslageret
Lasse
Tjek
Udarbejd en procedure for overdragelse af mailvagten
Jonathan, Carsten, Lene
Lene kigger med på mailen nu. Jonas, Jonathan og Lene arbejder på en beskrivelse af arbejdet.
Kontakt FIRST angående hvad det koster for en palleløfter
Carsten (Lone gjorde det)
Tjek
Kontakt FIRST og fortæl, at vi vil have vores paller retur samme dag, som de kører for os
Carsten
intet hørt - punktet følges op på næste gang.
Fjern sand og mørtel (Kontakt Makværket eller "Siniavej" og hør dem)
Lone
Tjek
Skriv på KBHFF hjemmeside om tjansen som booker for lets-go-biler
Sofie (men Carsten gjorde det)
AFSLUTTET: Tjansen er den 19. november overdraget til Marc Facchini-Madsen, NV.
Hvem sletter annoncen?

- Sofie sletter annoncen.
- Marc forventet at komme til næste møde.
Udarbejd ny oversigt for afhentningen af emballage
Jonas
Tjek - er sendt til alle afdelinger.
Men der bliver nød til at være alternative ruter frem til jul, da Frederiksberg midlertidigt er i Vanløse og en LetsGo-bil følgelig er udgået.

- Vigtigt at det meddeles til distribution@kbhff.dk, når der udgår biler, fordi der skal ændres i emballageruter. Kirsten giver beskeden videre til Carsten.
Ryd op i distributionsgruppens mailgruppe
Marianne
Semi tjek

3. Godkendelse af referat fra sidst

Referat

4. Næste møde - tid og sted

Der afholdes møde én gang i måneden (hver anden gang i forbindelse med koordineringsmøde d. sidste mandag i måneden med de andre centrale arbejdsgrupper)

- Jonas kontakter kommunikation og foreslår koodineringsmøde mandag 19. januar.

5. Hvad er der sket på distribution@kbhff.dk? (5-10 min.)


NYE PUNKTER

Her kan tilføjes aktuelle punkter, der gælder alle lokalafdelinger, vedrører diskussionspunkter, forespørgsler om gode råd eller hjælp fra en lokalafdelinger og/eller fastlagte temaer.


Nr.
Navn og beskrivelse
(hvad går punktet ud på?)
Person
(hvem har skrevet punktet på?)
Type
(er punktet et
informationspunkt
diskussionspunkt
idéudviklingspunkt
beslutningspunkt)
Tid
(hvor lang tid forventer du, at punktet tager)
6
Statusoplæg ved ekstraordinær generalforsamling (jf. mail og indkaldelse til EGF)
- hvem vil stå for det?
- hvilke informationer skal med?

- Lone brygger nogle punkter sammen og skriver til Jonas
Jonas
opgave
10 min.
7
Fælleslager arbejdsdag
- vi (Jonathan, Jonas og Fredrik) afholder arbejdsdag på Fælleslageret med fælleslagervagterne 23. november. Info fra arbejdsdagen.

- Det gik rigtig godt. Der er billeder fra dagen på facebook.
Jonas
information
5 min.
8
Emballage (opdatering)
- emballagegruppen er færdige med sit arbejde, og på avlermødet var avlerne positive overfor at KBHFF stiller stanrdardiseret emballage til rådighed for avlerne (gerne så hurtig som muligt). Desuden vil avlerne fremover fakturere vare, emballage og transport særskilt.
- emballagegruppen har mødtes for bl.a. at snakke opdatering af handelsbetingelser og vil gerne fortsætte emballagearbejdet fra januar 2015. Gruppen ønsker accept fra distributionsgruppen til at fortsætte, og gruppen sender en projektplan for det kommende forløb før næste distributionsmøde.
- grupppen vil også gerne stå for et udkast til opdatering af handelsbetingelser, men savner oplysninger om hvordan? Er der kontraktforhandlinger med avlerne? Skal de underskrives? hvert år? hver gang de opdateres? hvem har myndighed til at opdatere dem?... Gruppen spørger også indkøb og bestyrelse om dette.

- Punkt til næste koordineringsmøde: at pointere problemstilling mht. handelsbetingelser; både distribution og indkøb har inputs til betingelserne, så hvordan deler vi tjansen med at opdatere dem? Evt. kan vi være fælles om at afholde avlermøde inspireret af avlermødet i år. Og så aftale at handelsbetingelserner altid gennemses i forbindelse med avlermødet.
Jonas
info + diskussion
15 min.
9
Fælleslager fremtid
- hvornår og hvordan flytter vi til KPH

Liv: På butiksgruppemøde på Amager blev der stillet spørgsmålstegn ved, om der er risiko for, at vi "er konkurrenceforvridende", når vi er i KPH, som samarbejder med KBH Kommune. Jeg ved ikke om det passer ind her eller til EGF, men ville i hvert fald lige sige det.

- Vi er ikke konkurrenceforvridende. Det har vi en udtalelse fra Københavns Kommune om. Men vi skriver bekymringen til bestyrelsen. Jonas sender det.
- Lone har kontakt til containerfolk i Nordhavnen. Hun snakker med dem. Jonas undersøger, om det er fysisk muligt at placere en 20 fods container i hallen. Jonas snakker med Brandvæsen også.
- Vi satser på flyttedag den 18. januar. i det nye år, hvis alt er klar.
Jonas
diskussion
20 min.
10
EGF
- kort gennemgang af dagsorden for EGF og udviklingseminar 29. november
- hvem fra distribution forventer at deltage?
- har vi nogle holdninger til punkterne på dagsordenerne, som vi som gruppe bør tage med?

- Charles er urolig ved at der ikke udsendes regnskab før EGF ligesom til GF. Vi foreslår bestyrelsen af kvartalsregnskab og andre tal sendes ud før EGF så hurtig som muligt.
- Distributionsgruppen er enige om, at erklære, at vi som gruppe ser at der er behov for at blive aflastet af en lønnet sekretærstilling (Charles "stemmer blankt": vælger ikke at stå imod eller for beslutningen).

Personlige kommentarer til EGF 2014:
- Til EGF sendes indkaldelse senest to uger før. Der gives udtryk for, at det er meget kort varsel.
- Lone er utryg ved samarbejdet med andre fødevarefællesskaber.
- Morten er frustreret over dårlig begrundelse for ændringer ved sidste GF. Er bange for, at det sker igen.
- Marianne (NV) er bekymret for om, ansættelser har betydning for, hvilken organisationsform KBHFF fremover kan arbejde mod fremfor den nuværende. Det er erfaringen fra Line, Morten og Lone, at ansættelser ikke vil få grundlæggende betydning for KBHFFs muligheder for anden organisering.
Jonas
info + evt diskussion
? min.
11
Indkøbsgruppen savner tilbagemeldinger på bestilte poser og på kvalitet. Hvordan bliver det bedre?

- Dette punkt udskydes pga. manglende tid.
Jonathan
Disk
5 min
12
Emballageruter
De er ændret igen da Frederiksberg midlertidigt er i Vanløse og en LetsGo-bil følgelig er udgået.

- Tjek chaufførernes vagtplan for ordning resten af året ud.
Jonas
info
2 min
13
Medlemssystemet - Vi har på Vesterbro ikke kunne få svar fra Torsten de sidste par gange vi har henvendt os. Hvordan kører det med supporten på det område? Og hvem er tovholder for at der sker noget på udviklingssiden? Vi har ansøgt om penge til et nyt og samlet system, men det er vel ikke ensbetydende med at vi skal ligge i dvale indtil da?

- Dette punkt udskydes pga. manglende tid.
Sofie
Diks
10min
14
Øbro butiksgr spø'r: Er det muligt at få alle varer til salg på pakkeseddel?? OG Kan SAMBA bruges vedr. kontakt til intro-møder? F.eks. til alle teamkoordinatorer?

- Dette tages videre til et koordineringsmøde med forslag op at oprette en projektgruppe med tovholdere fra distribution og indkøb (og evt. kommunikation/grafik) til at optimere pakkesedlen. Der er bl.a. behov for at alle varer samt alle vigtige telefonnumre kommer på sedlen.
Kirsten

2 min.
15
Stofposer - Der skal være plads på det nye lager til alle poserne. Pt. er halvdelen opbevaret hos Nørrebroafdelingen og det er ikke holdbart da vi intet overblik har over dem. Sofie er den eneste stofposeansvarlig. Det er ikke noget problem da der ikke er meget arbejde forbundet med det - men jeg skal ha henvendelserne der kommer ind med stofposer, så jeg kan holde styr på beholdningen ellers skal der gentænkes et sysyem. Det kunne være at stofpsoerne kan bestilles lige som marmelade eller most gennem indkøbsgruppen i stedet for gennem mig?

- Som skrevet. Sofie påpeger, at det er vigtigt, at vi får plads til alle stofposer på det nye Fælleslager. Jonas og Jonathan tager det med til Fælleslagervagterne.
Sofie
Info/disk
5 min
16
Nbro butiksgruppe spø'r: Kan vi som afdeling selv bestemme om vi kan køre betaling af løssalgsvarer over mobile pay? Hvis ja, er der nogen erfaringer fra andre afdelinger?

- Der opfordres til at kontakte økonomi. Lene kontakter økonomigruppen.
Lene
Spm/disk
5 min.
17
Introkontaktperson

- Dette punkt udskydes pga. manglende tid.


PUNKTER TIL NÆSTE KOORDINERINGSMØDE

1. Bestilling af papirsposer

Hvem gør hvad, hvorfor, hvornår, hvor og hvordan?
Hvilke vagtbeskrivelser skal der redigeres i?

2. Handelsbetingelser (handels- og leveringsbetingelser)

Er der kontraktforhandlinger med avlerne? Skal de underskrives? hvert år? hver gang de opdateres? hvem har myndighed til at opdatere dem? - Både distribution og indkøb bør have inputs til betingelserne, så hvordan deler vi tjansen med at opdatere dem? Evt. kan vi være fælles om at afholde avlermøde inspireret af avlermødet i år. Og så aftale at handelsbetingelserner altid gennemses i forbindelse med avlermødet.


OPGAVER TIL NÆSTE GANG