Distributionsmøde 28. september 2015

Tilbage til Distributionsgruppen
Hvornår:
Kl. 17:30 mandag den 28. september 2015
Hvor:
KPH-Projects 4.sal mødelokale 4
Enghavevej 80C, 2450 KBH SV
Kommer:
Jonas (Amager), Kirsten(Ø), Morten (YN), Annegrete (Ø), Liv (Amager, kommer først kl 18), Morten (IB, bliver lidt forsinket)
Afbud:
Charles (NV), Danielle (bestyrelse), Søren (V), Marianne (NV), Lone (syd)
Snacks:
Alle medbringer en ret til fællesspisning
Ordstyrer:

Referent til mødet samt sætter næste møde på wikien:


DAGSORDEN

1. Nyt fra lokalafdelingerne (20 min.)

Repræsentanterne fra de respektive afdelinger kan give en kort melding om hvad der rører sig hos dem. For større punkter, der kræver diskussion eller lignende henvises til at oprette et seperat punkt på dagsordenen.
Gruppe/Afdeling
Nyheder
Distributionsgruppens kommentar
Amager
Generelt går det godt i afdelingen og vi har mange posebestillinger. Vi har holdt succesrig fællesspisning d. 2. (omkring 40 medlemmer i alle aldre), som vi vil gentage i slutningen af november. Her overvejer vi at afholde medlemsmøde i forbindelse med fællesspisningen. Onsdag d. 23. havde vi møde for alle kassevagter med besøg af Jonas Boye, som gennemgik kassemesterkladden, og der blev diskuteret en masse nye initiativer for at forbedre vagten. Onsdag d. 30. har vi intro-møde med 23 tilmeldte.
Vi har i butiksgruppen snakket om praksis for at flytte medlemmer mellem afdelinger og er nysgerrige efter, hvordan andre afdelinger gør, da vi oplever forskellig praksis.

Frederiksberg
Af referenten: Der holdes stadigvæk møder om opstart af ny afdeling.

Islands Brygge
Generelt går det fint. Er i gang med nogle mindre omstruktureringer af butiksgruppen og ved at indføre et nyt skema for vagtplanen. De næste tre måneder vil Christian repræsenterer Islands Brygge i Distributionsgruppen.

Nordvest
Over 40 poser igen. Distributionen fungerer fint og afdelingens Team struktur synes at være på skinnerne. Planlægger årsmøde i november.

Nørrebro
Vi er også ved at være oppe 'på niveau' med lidt over 100 poser. I gang med at omlægge fra 6 til 4 teams, spændende at se om det falder i hak. Ny Introordning tager også effekt fra okt. Vi fejrer det hele med afdelingsmiddag d 29. Okt.

Vanløse

Vi vil gerne have en opdatering fra afdelingen.
Vesterbro

Vi vil gerne have en opdatering fra afdelingen, også selvom repræsentanten melder afbud. Det er dog et meget velbegrundet afbud.
Ydre Nørrebro
Afdelingen gennemgår omstrukturering af teams pga udskiftning af team links og flere bærende kræfter i butiksgruppe på vej ud. Intro-gruppe har hvervet 3-4 nye frivillige chauffører efter vores anmodning.

Af referenten: YN spørger til hvor introkontaktpersonen kan henvende sig med nye chauffører. Introkontaktpersonene skal skrive til distribution@kbhff,dk, så videresender distribution til Therese, som er kontoejer. Evt. se mere under punkt 5.

Østerbro
Ikke så meget nyt fra Ø. Hverdagen er ved at indfinde sig, vi er oppe på 50 poser om ugen igen, halvårets medlemsmøde i afdelingen i begyndelsen af november med avlerbesøg.

Af referenten: Der inviteres en avler til medlemsmøde - nok Søren fra Bakkegården.

Sydhavn
vi følger op på det mislykkede medlemsmøde, vi har trykt medlemshvervnings materialer, og der er komme en ny deltaget i butiksgruppen, som tager sig af indkaldelser og referater

Af referenten: der er enighed om, at det lyder positivt, det er interessant at følge med i.


2. Opsamling på opgaver fra sidst (5 min.)

Opgave
Ansvarlig
Status
Jonathan og Charles undersøger mulighederne for nye lokaler til Frederiksberg
Jonathan og Charles
Charles's kontakt kunne desværre ikke hjælpe.
sørge for at chaufførernes ansvar for at pakke bilerne + diskussion over par-medlemsskaber som chauffør tages op på fælleslagerevalueringen
Jonas
Det første blev taget op og er givet videre. Det andet nåede vi ikke at diskutere.
Kirsten snakker med den nye chaufførintro-koordinator om chaufførernes ansvar for at få pakket bilen korrekt.
Kirsten
er gjort.
Annegrete skriver til Liv om besværet med flytning af medlemmer i sommerperioden.
Annegrete
Er gjort.
Jonas sender udviklingspunktet om virksomhedmedlemsskaber til avlermøeplanlægning
Jonas
Er sendt - men jeg har ikke fået bekræftet, om det er ok.
Danielle indkalder arrangement + Annegrete + Jonas Boye til en evaluering af lugeturer
Danielle
Er gjort. Der har været afholdt møde og givet input til arrangementsgruppen, der tager den videre dialog med Birkemosegård.
Lone skriver til Vanløse og spørger om de vil skrive lidt om deres erfaringer med at flytte og finde nye lokaler
Lone
...
Af referenten: ingen status. Vi snakke om det under punkt 6.B.
Jonas skriver ind i 'startkit for nye afdelinger' for oven, at siden er forældet og henviser istedet til distributionsgruppen.
Jonas
Tjek
Charles skriver på et nyt oplæg til virksomhedsmedlemsskaber baseret på diskussionen til at tage med på koordineringsmøde
Charles
Charles er bortrejst den 28. september og melder: Status pr. 23.september: Drøftet igen uformelt i mindre kreds. Næste skridt er at tilpasse oplæget således at der første afprøves forsigtigt med institutioner og not-for-profit organisationer; dernæst evt. med kommercielle "købere", hvilket ville krave generalforsamlingsbeslutning og adskilt driftsregnskab og cashflow. (Forskellen mellem de to grupper er, at Not-for-profit organisationer gerne må tjene et overskud, men det skal anvendes til organisationens overordnede sociale formål og ikke fordeles som profit til ejerne).
Udestår:
1) at afklare bestillings/indkøbsforløbet- udenom KBHFFs medlemssystem
2) at sikre at avlerne er villige til at modtage direkte ordrer fra den nye kreds og levere samlet til fælleslager, hvorfra den nye kreds selv skal organisere afhentning/viderefordeling
3) at der defineres en bredere form for "arbejdspligt" for den nye kreds, f.eks. afholdelse af folkekøkken, informationsmøder om økologi for forældre, m.v.

Det videre forløb:
i) Projektgruppen skal udvides, især med folk fra indkøb, for at kunne komme videre
ii) Infopunkt til avlerne på mødet 15. oktober (hvor Charles desværre igen er bortrejst)
iii) Pilotopstart med udvalgte institutioner og not-for-profit
iv) Evaluering/justering efter pilotfase og evt. udvidelse til kommercielle/betalende medlemmer- hvilket kræver en nøje gennemgang af vedtægter, jura, fødevarestyrelsens krav, og især risikoindhegning vis-a-vis KBHFF kerneoperation. Iøvrigt skal det forelægges en generalforsamling.

3. Godkendelse af referat fra sidst

Referat fra distributionsmøde d. 31. august 2015

4. Næste møde - tid og sted

Der afholdes møde én gang i måneden (hver anden gang i forbindelse med koordineringsmøde d. sidste mandag i måneden med de andre centrale arbejdsgrupper)

Af referenten: i forbindelse med koodineringsmøde 26. oktober.

5. Hvad er der sket på distribution@kbhff.dk? (5-10 min)

Emne
Beskrivelse
Henvendelse fra BHff
Brønshøj Husum er starter - og det er med Birkemosegård som eneste leverandør i første omgang. BHff efterpørger et møde med nogle indkøbere, så de er blevet henvist til indkøbsgruppen.
Søren er blevet far
HURRA !!!
Vesterbro spørger til letsgo-kontakt
Jeg, Jonas, holder kontakten til letsgo. Therese, som er chauffør, er kontoejeren. Therese inviterer nye chauffører. Jonas booker biler til onsdagskørsler. Alle registrerede chauffører kan booke biler. Vesterbro beder Therese om en liste over alle chauffører, som hun kan hente som kontoejer.

6. Nye punkter

Her kan tilføjes aktuelle punkter, der gælder alle lokalafdelinger, vedrører diskussionspunkter, forespørgsler om gode råd eller hjælp fra en lokalafdelinger og/eller fastlagte temaer.
Nr.
Navn og beskrivelse
(hvad går punktet ud på?)
Hvem
Type
Tid
(min)
A
Spørgsmål vedr. at flytte medlemmer
Vi har i butiksgruppen snakket om praksis for at flytte medlemmer mellem afdelinger og er nysgerrige efter, hvordan andre afdelinger gør, da vi oplever forskellig praksis.

Af referenten: en generel praksis for flytning af medlemmer ønskes for at undgå spøgelsesmedlemmer, fordi medlemmer ikke møder op i afdelingen, som de flytter til. Der foreslås to tekniske løsninger:
1) man kan kun flytte medlemmer til egen afdeling
2) der autogenereres en mail til både til- og fra-afdeling ved flytning
Se under opgaver.
Liv
Diskussion

A(2)
Erfaringer fra sommeren
Jeg har forsøgt at samle op på forskellige muligheder for åbning/lukning i sommerferien og skitserede fordele og ting man skal være opmærksom på ved hver mulighed. Det kan sagtens uddybes og tilføjes mere. Se dokument:
Sommererfaringer fra afdelingerne.pdf

Af referenten: Alle afdelinger tager emnet op på næste butiksmøde. Liv sender en kommentérbar version ud til alle butiksgrupper. På næste møde gennemgås kommentarer. Og så tages det op på koordineringsmødet.
Liv
Diskussion

B
Erfaringer fra at flytte afdeling

Af referenten: Jonas tager opgaven som en frivillighedskoordinator-opgave.

Diskussion

C
Opbevaring på fælleslageret
Indkøb vil gerne kunne opbevare olie og honning på fælleslageret. Det kan vi godt ift. fødevaremyndigheder, vil jeg mene. Men der er ikke indrettet med hylder til opbevaringen, så evt. bør vi investere i hylder eller lignende.

Af referenten: Vi kan ikke endnu pga. pladsmangel. Men vi vil gerne på sigt. Jonas hører indkøb om en mere præcis estimering af, hvor meget det fylder.
Jonas
Diskussion

D
Koordineret intro
Er der interesse for en koordineret indsats med intro? Jeg tænker noget i stil med at samle alle som arbejder med intro og mødes og prøve at udarbejde noget fælles materiale, som kan gå igen i alle afdelinger.

Af referenten: Vigtigt at holde fokus på at få medlemmerne derhen, hvor der er behov. Og holde fokus på god forventningsafstemning. Afdelinger skal CCs, når der skrives til introkontaktpersoner. Vi inviterer ikke endnu. Bestyrelsen underrettes om problematikken om, at vi distributionsgruppen ønsker bedre intro men ikke selv har ressourcer til at koordinere det.
Jonas
Diskussion

E
Afdelingsaften
Det blev planlagt udenom et distributionsmøde for at få invitationen ud i god tid, så er der nogle kommentarer?
Der skal forberedes lidt i og med, at der skal printes plakater med gode historier fra afdelingerne, hvis vi får nogen ind. Derudover vil det være fedt, hvis vi kan mødes nogle stykker og sætte op en time eller to før det starter. Hvem kan hjælpe til?

Af referenten: Vi tager det under middagen.
...
Jonas
Diskussion

F
Lokale økonomigrupper
Der er gode erfaringer med lokale økonomigrupper, som en samling af engagerede kassemestre på Østerbro. Er det noget man bør kopiere i andre afdelinger? Kan vi undvære økonomi-mailindbakkerne - hvad siger afdelingerne (jf. beskeden jeg sendte rundt)?

Af referenten: vi nåede ikke punktet, det udskydes til næste gang.
Jonas
Diskussion

G
Nye afdelinger
Med det sidste halve års mere stabilitet på fælleslageret i økonomistyringen i KBHFF, forhåbentlig nye forventninger til afdelingerne (og dertilhørende håndsrækningsprocedure), nye medlemshåndbøger og måske snart optimeret intro er vi så ikke snart klar til at starte på nye afdelinger? Jeg tænker start i August-September er perfekt, når folk lige er kommet hjem fra sommerferie og har masser energi - ligesom grøntsagerne her det på den årstid. Så kunne vi evt. starte med forberedelserne allerede efter nytår.

Af referenten: Jonas skriver ud hvilke afdelinger, der kan være på tale. Der er enighed om, at det er en god fremgangsmåde at starte allerede i januar.
Jonas
Diskussion

H
Status på virksomhedsmedlemsskaber
Hvad er næste skridt? Skal vi fortsætte i distributionsgruppen med arbejdet, eller skal det hedde sig, at det er en projektgruppe, som arbejder videre?
Spørgsmål fra indkøb på sidste koordineringsmøde: hvad skal der ske med bestillinger og faktureringer, skal det gå gennem KBHFF?

Af referenten: vi nåede ikke punktet, det udskydes til næste gang.
Jonas
Udvikling
7. Infopunkter

Emne
Beskrivelse
Hvem
Henvendelse fra studerende
Se email. Bestyrelsen vil sende en svar til alle afdelinger om at vi ikke må videregive maillister, og om at bestyrelsen anbefaler, at afdelingerne ikke sender spørgeskemaer fra studerende ud til medlemmerne. Derimod vil bestyrelsen foreslå, at spørgeskemaerne dele af KBHFF på facebook.
Jonas
Nye ruter efter Frederiksberg er lukket
Carsten og jeg har skrevet sammen om emnet, og vi har involveret Vesterbro og Sydhavn. Konklusionene er, at Vesterbro flytter til Fensmarkgade-ruten. På den måde vil fælleslagervagter og chauffører kunne få tidligere fri. Sådan her bliver ruten. Carsten og jeg arbejde på at få det implementeret.

Fensmarksgade (start 11:00)=> emballage fra 2 af følgende VAN, Ø, N, NV, YN (ankomst cirka 11:30)=> fælleslager aflevere emballage + læsse til Vesterbro (ankomst cirka 12:00)=> Vesterbro, aflevere grønt + evt. hente emballage (ankomst cirka 12:30)=> fællleslager evt. aflevere emballage fra Vesterbro + læsse til Vanløse og Østerbro (ankomst cirka 13:00)=> Vanløse (ankomst cirka 13:30)=> Østerbro (ankomst cirka 14:15)=> Fensmarkgade (slut cirka 15:00)
Jonas

Punkter til næste koordineringsmødeOpgaver


Opgave
Ansvarlig
Melde opgaver til Torsten
1) man kan kun flytte medlemmer til egen afdeling
2) der autogenereres en mail til både til- og fra-afdeling ved flytning
Jonas
Melde til bestyrelse hvor vigtigt en ny programmør er
Jonas
Meld til introkoordinator at afdelinger skal CCs, når der skrives til introkontaktpersoner.
Jonas
Sende en kommentérbar version af 'Erfaringer fra sommer' ud til alle butiksgrupper
Liv
Høre indkøb om en mere præcis estimering af, hvor meget olie og honning vil fylde på fælleslageret, hvis det skal opbevares
Jonas
Bestyrelsen underrettes om problematikken om, at vi distributionsgruppen ønsker bedre intro men ikke selv har ressourcer til at koordinere det.
Jonas