Loading...
 

Vedtægter for Københavns Fødevarefællesskab


§ 1 FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED
Foreningens navn er Københavns Fødevarefællesskab f.m.b.a. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

§ 2 FORENINGENS FORMÅL
Foreningens formål er at at give alle adgang til et sæsonbetonet udbud af bæredygtige, friske, sunde og velsmagende fødevarer, der er produceret så lokalt som praktisk muligt, med fokus på højest mulig kvalitet, og derved bidrage til udviklingen af et økologisk bæredygtigt samfund.
Det gør vi ved at

 1. støtte avlere til at udvikle og producere alsidige økologiske og biodynamiske fødevarer ved at handle direkte og betale en fair pris.
 2. distribuere fødevarer til egne medlemmer, afdelinger og lokale arrangementer.
 3. drive lagre og lokalafdelinger, hvor vi slæber og pakker fødevarer.
 4. minimere emballage, energi, ressourcer og spild, maksimere genbrug samt værne om miljøet.
 5. besøge avlerne og hjælpe dem med praktisk arbejde.
 6. lave arrangementer og formidle og fremme viden om økologi, fødevarer, tilberedning og forbrug.
 7. støtte opbygningen af lokale fællesskaber, der har en åben og demokratisk struktur, hvor alle er velkomne – uanset baggrund.

Medlemmerne deltager i de aktiviteter, som de hver især har interesse for og lyst til.

§ 3 HÆFTELSE
Ingen deltagere i foreningen hæfter personligt, uden begrænsning og solidarisk.

§ 4 MEDLEMMER
Stk. 1. Enhver, der kan støtte foreningens formål, kan optages som medlem. indmeldelse sker ved betaling af kontingent for indeværende år.
Stk. 2. Alle medlemmer forpligter sig til at følge de af generalforsamlingen fastsatte medlemskrav.

§ 5 UDTRÆDEN
Et medlem udtræder automatisk af foreningen, når der ikke længere betales kontingent. Udtrædelse kan frit ske ved henvendelse i lokalafdelingen.

§ 6 BESTYRELSEN
Stk. 1 Bestyrelsen består af 5 medlemmer, valgt på den årlige ordinære generalforsamling.
Stk. 2 Valgperioden er 2 år. Hvert år vælges 2 henholdsvis 3 bestyrelsesmedlemmer. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen konstituerer sig med en formand og to kasserere.
Stk. 3 Yderligere vælges der op til 5 suppleanter.
Stk. 4 I tilfælde af frafald blandt bestyrelsesmedlemmer og suppleanter er bestyrelsen selvsupplerende frem til næste generalforsamling.

§ 7 TEGNINGSREGEL
Foreningen tegnes udadtil af formanden og én kasserer i forening.

§ 8 GENERALFORSAMLINGEN
Stk. 1 Generalforsamlingen består af alle foreningens medlemmer og er foreningens øverste myndighed. Ordinære generalforsamling skal afholdes inden for 5 måneder efter regnskabsårets afslutning.
Stk. 2 Indkaldelse til ordinær generalforsamling skal ske med 4 ugers varsel via foreningens hjemmeside.
Stk. 3. Alle deltagere, der har betalt kontingent for indeværende år, har én stemme på generalforsamlingen. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Stk. 4. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

 1. Valg af stemmetællere
 2. Valg af dirigent
 3. Formalia og forretningsorden, herunder gennemgang af konsensus-beslutningsproces.
 4. Bestyrelsens beretning
 5. Regnskabsaflæggelse og fremlæggelse af budget
 6. Fastsættelse af kontingent
 7. Behandling af indkomne forslag
 8. Valg af bestyrelse
 9. Valg af revisor
 10. Eventuelt

Stk. 5. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen og forslag til vedtægtsændringer skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Alle forslag og dagsorden offentliggøres på foreningens hjemmeside og via foreningens elektroniske nyhedsbrev senest 7 dage før generalforsamlingen.
Stk. 5a. Foreningens budget og regnskab skal være bestyrelsen i hænde senest 4 uger før generalforsamlingen og offentliggøres på foreningens hjemmeside og via foreningens elektroniske nyhedsbrev senest 3 uger før generalforsamlingen.
Stk. 6. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.
Stk. 7. Ved beslutninger tilstræbes konsensus. Hvis generalforsamlingens dirigent finder dette umuligt, kan forslag vedtages med 2/3 flertal og ved håndsoprækning. Vedtægtsændringer kan dog kun ske med 3⁄4 flertal. Skriftlig afstemning anvendes dog, når det begæres af blot én mødedeltager. Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal vælges, foretages altid skriftlig afstemning. Ved sådanne personvalg anvendes reglen om pointmetoden.

§ 9 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal afholdes, når mindst 100 af foreningens medlemmer fremsætter skriftlig begrundet anmodning om det overfor bestyrelsen. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest fire uger efter, at bestyrelsen har modtaget anmodningen.
Stk. 2. Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er 2 uger, og med angivelse af det eller de emner, der ønskes behandlet.

§ 10 KONTINGENT
Kontingentet fastsættes på generalforsamlingen og gælder for de følgende 12 måneder (maj-april)

§ 11 ØKONOMI OG OVERSKUD
Stk. 1. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.
Stk. 2. Eventuelt overskud anvendes til at fremme foreningens formål.

§ 12 OPLØSNING
Foreningen kan opløses på en ekstraordinær generalforsamling, lovligt varslet og indkaldt med dette formål.
Stk. 1. Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 3/4 flertal af de fremmødte medlemmer på to hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.
Stk. 2. Foreningens formue skal i tilfælde af opløsning anvendes i overensstemmelse med de i § 2 fastsatte formål eller til andre almennyttige formål. Beslutning om den konkrete anvendelse af formuen træffes af den opløsende generalforsamling.

Vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 27. april 2019.

Tidligere vedtægter, gældende fra foreningens ordinære generalforsamling d. 26. april 2014 til d. 21. april 2018 kan læses her:
Download PDF med vedtægter fra 2014-18

Tidligere vedtægter, gældende fra foreningens ordinære generalforsamling d. 21. april 2018 til d. 27. april 2019 kan læses her:
Download PDF med vedtægter fra 2018-2019