Loading...
 

Vedtægter for Københavns Fødevarefællesskab


§ 1 FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED
Foreningens navn er Københavns Fødevarefællesskab f.m.b.a. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

§ 2 FORENINGENS FORMÅL
Stk. 1. Københavns Fødevarefællesskab er en indkøbsforening, hvis formål er at distribuere lokalt dyrket, sæsonbestemt, økologiske og biodynamiske fødevarer til foreningens medlemmer. Fødevarerne skal distribueres på en måde som støtter fair og direkte handel med jordbrugerne og gennem en miljøbevidst drift af foreningen. Foreningen skal være økonomisk uafhængig af ekstern støtte og drives af et frivilligt, lokalt arbejdsfællesskab med et minimum antal honorarlønnede konsulenter. Foreningens grundprincipper er yderligere beskrevet i foreningens 10 grundprincipper.
Stk. 2. Foreningens 10 grundprincipper kan revideres af et fællesmøde.

§ 3 HÆFTELSE
Ingen deltagere i foreningen hæfter personligt, uden begrænsning og solidarisk.

§ 4 MEDLEMMER
Stk. 1. Enhver, der kan støtte foreningens formål, kan optages som medlem. indmeldelse sker ved betaling af kontingent for indeværende år.
Stk. 2. Alle medlemmer forpligter sig til at følge de af generalforsamlingen fastsatte medlemskrav.

§ 5 UDTRÆDEN
Et medlem udtræder automatisk af foreningen, når der ikke længere betales kontingent. Udtrædelse kan frit ske ved henvendelse i lokalafdelingen.

§ 6 BESTYRELSEN
Stk. 1 Bestyrelsen består af 5 medlemmer, valgt på den årlige ordinære generalforsamling.
Stk. 2 Valgperioden er 2 år. Hvert år vælges 2 henholdsvis 3 bestyrelsesmedlemmer. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen konstituerer sig med en forperson og en kasserer.
Stk. 3 Yderligere vælges der op til 5 suppleanter.
Stk. 4 I tilfælde af frafald blandt bestyrelsesmedlemmer og suppleanter er bestyrelsen selvsupplerende frem til næste generalforsamling.

§ 7 TEGNINGSREGEL
Foreningen tegnes udadtil af formanden og én kasserer i forening.

§ 8 GENERALFORSAMLINGEN
Stk. 1 Generalforsamlingen består af alle foreningens medlemmer og er foreningens øverste myndighed. Ordinære generalforsamling skal afholdes inden for 5 måneder efter regnskabsårets afslutning.
Stk. 2 Indkaldelse til ordinær generalforsamling skal ske med 4 ugers varsel via foreningens hjemmeside.
Stk. 3. Alle deltagere, der har betalt kontingent for indeværende år, har én stemme på generalforsamlingen. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Stk. 4. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

  1. Valg af stemmetællere
  2. Valg af dirigent
  3. Formalia og forretningsorden, herunder gennemgang af konsensus-beslutningsproces.
  4. Bestyrelsens beretning
  5. Regnskabsaflæggelse og fremlæggelse af budget
  6. Fastsættelse af kontingent
  7. Behandling af indkomne forslag
  8. Valg af bestyrelse
  9. Valg af revisor
  10. Eventuelt

Stk. 5. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen og forslag til vedtægtsændringer skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Alle forslag og dagsorden offentliggøres på foreningens hjemmeside og via foreningens elektroniske nyhedsbrev senest 7 dage før generalforsamlingen.
Stk. 5a. Foreningens budget og regnskab skal være bestyrelsen i hænde senest 4 uger før generalforsamlingen og offentliggøres på foreningens hjemmeside og via foreningens elektroniske nyhedsbrev senest 3 uger før generalforsamlingen.
Stk. 6. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.
Stk. 7. Ved beslutninger tilstræbes konsensus. Hvis generalforsamlingens dirigent finder dette umuligt, kan forslag vedtages med 2/3 flertal og ved håndsoprækning. Vedtægtsændringer kan dog kun ske med 3⁄4 flertal. Skriftlig afstemning anvendes dog, når det begæres af blot én mødedeltager. Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal vælges, foretages altid skriftlig afstemning. Ved sådanne personvalg anvendes reglen om pointmetoden.

§ 9 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen eller fællesmødet finder det nødvendigt. Hvis fællesmødet anmoder om ekstraordinær generalforsamling, skal den afholdes senest fire uger efter, at bestyrelsen har modtaget anmodningen.
Stk. 2. Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er 2 uger, og med angivelse af det eller de emner, der ønskes behandlet.

§ 10 KONTINGENT
Kontingentet fastsættes på generalforsamlingen og gælder for de følgende 12 måneder (maj-april)

§ 11 ØKONOMI OG OVERSKUD
Stk. 1. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.
Stk. 2. Eventuelt overskud anvendes til at fremme foreningens formål.

§ 12 OPLØSNING
Foreningen kan opløses på en ekstraordinær generalforsamling, lovligt varslet og indkaldt med dette formål.
Stk. 1. Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 3/4 flertal af de fremmødte medlemmer på to hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.
Stk. 2. Foreningens formue skal i tilfælde af opløsning anvendes i overensstemmelse med de i § 2 fastsatte formål eller til andre almennyttige formål. Beslutning om den konkrete anvendelse af formuen træffes af den opløsende generalforsamling.

Revideret på foreningens ordinære generalforsamling d. 27. april 2024